Nieuwsbrieven

Wilt u zich abonneren op onze nieuwsbrief? Meldt u aan: info@fruitfulcity.nl

Vijfde nieuwsbrief (10 sept. 2021):

Kunstwerken van de Vruchten van de Geest
Groen en duurzaam is van levensbelang. Maar echt leefbaar is deze wereld pas al er de vruchten groeien van vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, medeleven, geloof, hoop en liefde. Met de beeldentuin van de 12 vruchten van de Geest willen we daarvoor de ogen openen. De open call aan kunstenaars leverde 40 inzendingen op. Het was niet makkelijk om daaruit een keuze te maken. Er is een grote variatie in uitdrukkingsvormen en materiaalkeuze. De kunstenaars werken met hout, verschillende steensoorten, textiel, gaas, glas in lood, keramiek, aluminium plaat en vilttechniek. De voorstellingen variëren van zeer abstract tot uiterst realistisch. De 12 kunstwerken die werden gekozen vormen een verrassend geheel. Vorige week zijn de brieven met opdrachten de deur uitgegaan. De kunstenaars kunnen dus aan de slag om hun ontwerp uit te werken. We kunnen ons voorstellen dat u nieuwsgierig bent, maar we willen nog even de verrassing  bewaren.

Adopteer een kunstwerk
Wel willen we een tipje van de sluier oplichten voor die mensen die één of meer van de beelden willen adopteren. U kunt als enkeling of als kerkelijke gemeente een beeld adopteren door de kosten  ervan voor uw rekening te nemen. U krijgt een foto van het ontwerp van het door u geadopteerde kunstwerk en op het bordje bij het kunstwerk zal worden vermeld “geadopteerd door….” Want de kunstenaars moeten wel betaald worden. Gelukkig hebben we al zoveel giften ontvangen dat we het aandurfden om de opdracht te geven, maar we zijn er nog niet. Neem dus contact met ons op als u een kunstwerk wil adopteren.De labyrintachtige tuin.

Het ontwerp voor de tuin wordt gemaakt door Susanne van Dijk van de firma Donkergroen in Sneek. Op 2 september was er een digitale presentatie. We waren blij verrast met de manier waarop zij, rekening houdend met zowel de eisen van de Floriade als met onze wensen en verlangens,  het voorlopig ontwerp heeft uitgewerkt. 21 september wordt het definitieve ontwerp gepresenteerd. In de volgende nieuwsbrief zullen meer informatie geven. Kavel 27 is 32 meter breed en 50 meter lang. Dat is dus een flinke tuin om aan te leggen. Een rand van 4 meter breed rondom de kavel hoort bij het “arboretum” . Dat is een idee van architect en stedenbouwkundige Winy De laMaas. De bomen en struiken en andere planten in het arboretum hebben als beginletter eenzelfde letter van het alfabet. Dat is een A voor de kavels aan de noordkant en eindigt met een Z voor de zuidelijke kavels. Kavel 27 van de Kerk op de Floriade heeft de letter A. In het arboretum staan o.a. anemonen (een bloem die ook in de bijbel wordt genoemd) Voor de beplanting op de kavel hebben we alle vrijheid, maar het wordt wel op prijs gesteld als er een beetje rekening mee wordt gehouden.  Het is dan ook heel leuk dat een kweker in de Noord-Oostpolder voor de kerkkavel een aantal Agapanthussen en Aronskelken heeft geschonken. Het zijn prachtige planten, en met de Aronskelk hebben we ook een mooie bijbelse verwijzing. De plant dankt haar naam aan de bloeiende staf van Aaron uit Numeri 17.

Filminterview met Pieter in onze tuin

De Tiny Church

Op 12 augustus hebben we weer een kijkje genomen op kavel 27. Er is al heel veel gebeurd sinds ons vorige bezoek. De Floriade begint vorm te krijgen. Dat de Tiny Church niet kan blijven staan als een ontmoetings- en bezinningsplek in de toekomstige stadswijk Hortus, was een forse streep door de rekening. Maar na lang en breed overleg, hebben we toch een uitweg gevonden. De Tiny Church wordt op kavel 27 gebouwd en na afloop gedemonteerd. Er werd contact gelegd met een makelaar in Almere. Hij reageerde zeer enthousiast op de vraag of hij de Tiny Church na de Floriade wilde verkopen. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de verkoop een mooie opbrengst zal geven. Op basis van zijn toezegging hebben we een aantal kerken en diaconieën benaderd met de vraag of zij een lening willen geven die zal worden terugbetaald na afloop van de Floriade en na verkoop van de Tiny Church. Op die vraag kwamen verrassend snel positieve reacties. Het totaal van de toegezegde leningen is voldoende om de Tiny Church te gaan bouwen. En dus is de bouw in gang gezet. Het is ook hoog tijd, want de tijd begint wel te dringen. 

Partnerschap
Dankzij de leningen voor de bouw hebben we nu het vertrouwen dat de plannen voor een inspirerende presentatie van de kerken op de Floriade 2022 kunnen worden uitgevoerd. Maar om die echt tot een succes te maken en een zegen te laten zijn hebben we uw hulp hard nodig. Daarom nodigen we u uit om met uw kerkelijke gemeente partner te worden van Kerk op de Floriade. Om ons financieel te steunen via NL 15 TRIO 0338 7497 64 t.n.v. Stichting Kerk op de Floriade. Maar vooral ook om samen inhoudelijke invulling aan dit thema te geven. Fruitfulcity.nl als thema voor de inzending van de kerken geeft mooie aanknopingspunten om als kerkelijke gemeente aan de slag te gaan met het thema groen en duurzaam. Met de 12 vruchten van de Geest heb je even zoveel mooie thema’s voor kerkdiensten en gespreksavonden. En wat is er dan mooier als u, nadat u een tijd met dat thema aan de slag bent geweest, met een groep gemeenteleden naar Almere komt om daar fruitfulcity.nl te beleven en het thema met een viering in de Tiny Church af te sluiten.

Vierde nieuwsbrief (18 juni 2021)

Vandaag staat de teller op de website van de Floriade op 315 dagen tot aan de opening. Dat betekent ook voor de Stichting Kerk op de Floriade dat er heel hard gewerkt moet worden om op tijd klaar te zijn.

Gelukkig maken we goede vorderingen. Op 12 mei werd in ieder geval een heel belangrijke stap gezet: de deelnemersovereenkomst met de Floriade werd getekend. Kavel 27 van het Floriadeterrein is nu officieel toegewezen  voor de inzending fruitfulcity.nl . De plannen voor de kavel kunnen nu verder uitgewerkt worden.

Ontwerp en aanleg van de tuin

De firma Donkergroen gaat aan de slag om rond de Tiny Church  een “labyrintachtige tuin, met helende kruiden en bijbelse planten” te ontwerpen. Inspiratie voor het  tuinontwerp ontlenen we in de eerste plaats aan de tuin die Johannes in het boek Openbaring beschrijft, maar ook aan bestaande tuinen, zoals het labyrint bij de Tiny Church in het Cascadepark en de tuinen op de website https://inspiratie-tuinen.nl/ helpen bij het uitwerken van de ideeën. Geen van de bestuursleden van de Kerk op de Floriade is deskundige op dit terrein, dus het is voor ons een boeiende ontdekkingsreis. Alle ideeën en tips zijn dan ook van harte welkom. Aan de  kerken in Boskoop gevraagd om sponsors te zoeken voor de beplanting. Volgens plan moet in oktober/November begonnen worden met de aanleg.

Beeldentuin

Het idee voor de beeldentuin met 12 vruchten van de Geest begint al mooi vorm te krijgen. Op vrijdag 28 mei heeft het bestuur een eerste selectie van 12 inzendingen gemaakt. We hebben aan het Platform Kerk en Kunst om advies gevraagd en op basis van dat advies zal een definitieve keuze worden gemaakt, waarna aan de verschillende kunstenaars de opdracht voor de uitwerking van hun ontwerp zal worden gegeven.

We mogen dus kavel 27 inrichten. Maar op die kavel worden na de Floriade woningen gebouwd. Dat betekent wel dat na afloop het terrein weer leeg moet worden opgeleverd en dus moeten we nadenken over de toekomstige bestemming van de Tiny Church en de 12 kunstwerken.  Het mooiste zou zijn als de beelden als groep bij elkaar kunnen blijven. Misschien kan de beeldengroep als reizende kunstroute een tijdje door het land gaan. Onder het motto “het zijn geen problemen, maar uitdagingen”  vergt dit heel wat denkwerk en creativiteit

Tiny Church 2.0

Een van die uitdagingen is ook de bouw van de Tiny Church. Ook die zal een nieuwe plek moeten krijgen. En dus moet de kapel als een  bouwpakket in elkaar worden gezet. Samen met de constructeur wordt een plan uitgewerkt om de Tiny Church zo te construeren dat hij eenvoudig is te demonteren en elders opnieuw op te bouwen

We hopen dat er een plek gevonden wordt waar hij als kerk kan fungeren, maar het zou ook leuk zijn als iemand hem gaat gebruiken als tiny house.

Programma tijdens de Floriade

We zijn niet alleen bezig met de inrichting en de bouw, als de Floriade begint moet er ook een programma zijn waarmee bezoekers de betekenis van deze bijdrage van de kerken aan de Floriade gaan ontdekken. Want met deze inzending willen we iets van de schoonheid van Gods schepping laten zien en tegelijk duidelijk maken welke verantwoordelijkheid de mens heeft voor de zorg voor de schepping. Er is contact met verschillende organisaties om invulling aan het programma te geven. En natuurlijk zijn er heel veel vrijwilligers nodig om die programma’s te laten draaien. Meldt u dus aan!

Een heel grote uitdaging is bij dit alles de fondsenwerving. Het is duidelijk dat dit project wat gaat kosten. In totaal is zo’n € 330.000,00 nodig. Maar we denken dat deze activiteit het meer dan waard is. Het is een unieke kans om de rol van de kerk ook op het gebied van duurzaamheid aan de duizenden bezoekers te presenteren. Als u het ook de moeite waard vindt om zo reclame te maken voor de kerk en het geloof in de schepping, maak dan uw bijdrage over naar NL 15 TRIO 03 38 74 97 64 t.n.v. Stichting Kerk op de Floriade.

Doneer

Wilt u de bouw van de Tiny Church, de aanleg van de tuin en 12 kunstwerken over de vruchten van de Geest ondersteunen?