Financien, Anbi

Hier ziet u de jaarrekening 2022:

Financieel verslag 2022

Klik hier het financieel verslag 2021 aan, dat is goedgekeurd en gecontroleerd.

Klik hier het financieel verslag 2017 - 2020 aan, dat is goedgekeurd en gecontroleerd.

Klik hier de zes pagina 's van het Anbi formulier aan.

Bestuur

Algemene gegevens:

Stichting Kerk op de Floriade
Nummer kamer van Koophandel: 69 76 28 64
Rekeningnummer voor giften en subsidies voor het inrichten van de beeldentuin en het programma tijdens de Floriade: NL15 TRIO 0338 7497 64

Rekeningnummer voor de bouw van de Tiny Church: NL86 TRIO 0320 3000 56

Contactgegevens:
Hermesstraat 7
1363 TP Almere

Tel. 06 38 19 66 31
j.r.hoving@gmail.com

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:              Pieter ter Veen p.ter.veen@gmail.com

Secretaris:              Paul Leferink 

Penningmeester:    Jelte Hoving   

Vicevoorzitter:        Frans Danenberg 

We zijn blij met alle vrijwilligers, zoals de gastvrouwen en gastheren in onze tuin. Vanaf de eerste week horen wij enthousiaste ervaringen. De coordinatoren Corry Wassink en Klazien Sijp, en adviseur namens de Protestante Kerk, Burret Olde, ondersteunen het bestuur. 

Doelstelling van de stichting Kerk op de Floriade, conform de statuten
1.Het vorm- en inhoud geven aan een kerkelijke aanwezigheid op de Floriade 2022 en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a) het hebben van een aansprekende stand op het Floriadeterrein;
b) het verkrijgen van media-aandacht voor, tijdens en na de Floriade;
c) het verzorgen, organiseren en bevorderen van alles wat een bijdrage kan leveren aan de doelstelling van de stichting.
3. De stichting dient het algemeen belang.
4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Hoofdlijnen beleidsplan
Nadat in 2021 de ANBI status werd verkregen is gestart met het werven van fondsen. Met vrijwilligers is gebouwd aan een demontabel gebouw dat als paviljoen kan dienen op de Floriade 2022. Er is een ontwerp gemaakt van een beeldentuin rondom het paviljoen (een Tiny Church) met een labyrint en diverse planten die ook in de bijbel genoemd worden zoals annemonen, zomertarwe, vlas, gele kamille, druiven en vijgen. Het thema van de Floriade is growing green cities. Als Almeerse kerken geloven we dat groen belangrijk is voor een gezonde stad, maar daarnaast zijn ook vruchten van de Geest nodig zoals: vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, medeleven, geloof, hoop en liefde. Na een 'prijsvraag' zijn er 12 kunstenaars gekozen die een beeld mochten ontwerpen. Natuurlijk was afstemming nodig met de Floriade over een passende plek voor onze inzending. Via de uitbouw van onze website, het maken van filmpjes en diverse interviews werd steeds meer bekendheid gegeven aan het project. Daarnaast is ook in 2021 contact gelegd met diverse personen en groepen die een bijdrage zouden kunnen gaan leveren aan ons programma op de Floriade. Bovendien is er een begin gemaakt met de werving van vrijwilligers de in 2022 bezoekers verwelkomen, 7 dagen per week gedurende de openingstijden.

Wijze van werving van gelden:
De Stichting Kerk op de Floriade ontvangt geld door: sponsering, giften, subsidies en fondsenwerving. De werving van geld gebeurt op een effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. Door de bestaande contacten met (kerk)leden en (partner)organisaties actief te onderhouden en door het werven van nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld met brieven, telefonisch, het inzetten van multimedia en sociale media. Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties.

Besteding van de inkomsten:
Begin 2020 was het de bedoeling van het Stichtingsbestuur om het paviljoen (de Tiny Church) beschikbaar te stellen aan de nieuwe bewoners van woonwijk Hortus, die gebouwd zal worden op het Floriadeterrein in Almere. Daarom staat in de begroting van 2020 ook een post voor de bouw van het Paviljoen.
In 2021 bleken de eerste resultaten van fondswerving achter te lopen bij die plannen en bovendien was duidelijk dat het paviljoen niet in Hortus kon blijven, daarom werd besloten om een lening af te sluiten voor de aanschaf van de bouwmaterialen en het gebouw aan het eind van de Floriade te verkopen en daarmee de lening terug te betalen. Ook werd een bezuiniging gevonden door in plaats van de beelden te kopen van de kunstenaars deze van hen te huren. De aanleg van de tuin viel door het grondwerk en de bestrating wat duurder uit.
Zie voor de ontvangsten en de uitgaven het financieel verslag hieronder.
De ontvangen giften zijn uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor het gegeven is.

Beloningsbeleid:
Bestuursleden van de Stichting ontvangen geen financiële beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting. Hoewel de Statuten ruimte laten voor een bescheiden vacatiegeld (denk aan een vergoeding voor het voorbereiden en aanwezig zijn op bestuursvergaderingen) maken zij hier geen gebruik van. Eventueel kunnen zij kosten die zij voor de Stichting gemaakt hebben wel declareren. De Stichting is opgericht op 3 oktober 2017 te Almere bij Notaris Auke van der Meer, die dit Pro Deo heeft verricht.

Activiteitenverslag
Tot en met 2020 zijn vooral plannen gemaakt, dat blijkt ook uit de bescheiden uitgaven in die periode (€ 740,-) In 2021 (en in het 1e kwartaal van 2022) is de Tiny Church gebouwd door vrijwilligers en zijn er contacten gelegd met publiek en partners voor de uitvoering van het programma tijdens de Floriade. En we hopen van 14 april 2022 tot 9 oktober 2022 veel gasten te kunnen ontvangen in onze beeldentuin. 

Begroting en verantwoording:
In de bestuursvergadering van 20 juni 2022, is het bestuur van de Stichting akkoord gegaan met de verantwoording van de inkomsten en uitgaven in 2021 en de begroting voor 2022. De boeken zijn gecontroleerd door twee externe deskundigen en in orde bevonden. Het bestuur ging akkoord met het financieel verslag en verleende de penningmeester decharge.

Doneer

Wilt u de bouw van de Tiny Church, de aanleg van de tuin en 12 kunstwerken over de vruchten van de Geest ondersteunen?