Over ons

FruitfulCity is een initiatief van 20 lokale kerken, waaronder de Protestantse Gemeente, de Rooms-Katholieke Parochie, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Grace Communion International te Almere en de ECA-kerken. Allen met hetzelfde doel: de pracht van de natuur laten zien en het verhaal van Gods schepping met de bezoekers van de Floriade delen. 

Wil jij kennis maken met één van de geloofsgemeenschappen/kerken, die deelnemen aan Fruitfulcity? Bekijk hier de lijst met geloofsgemeenschappen / kerken.

Onze ANBI, financieel verslag, begroting en beleidsplan staan hieronder. Scroll a.u.b.

Ons bestuur bestaat uit vier leden

Achtergrond en visie

AVG-verklaring

Dit zijn ons beleidplan 2018 - 2002 en de ANBI-gegevens:

Hermesstraat 7 1363 TP Almere

www.fruitfulcity.nl

IBAN: NL 15 TRIO 0338 7497 64

KvK nummer: : 697.62.864

RSIN nummer: 8580.01.780

 

De doelstelling van de stichting Kerk op de Floriade, conform de statuten

1. De Stichting stelt zich als doel:

“Het vorm- en inhoud geven aan een kerkelijke aanwezigheid op de Floriade 2022 en het verrichten van alle verdere handelingen, die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a) het hebben van een aansprekende stand op het Floriadeterrein;
b) het verkrijgen van media-aandacht voor, tijdens en na de Floriade;
c) het verzorgen, organiseren en bevorderen van alles wat een bijdrage kan leveren aan de doelstelling van de stichting.

3. De stichting dient het algemeen belang.

4. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Jaar 2018 – 2019:

Het bestuur van de in 2017 opgerichte stichting is volop bezig met de voorbereiding van Floriade 2022. Het overleg met de Floriade BV en de gemeente Almere verloopt voorspoedig. Mogelijke samenwerkingen met christelijke, sociaal maatschappelijke en culturele organisaties onderzoeken.

Jaar 2020:

Concrete plannen opstellen m.b.t. Tiny Church, labyrint, verbeelding van twaalf vruchten en beleving en ontmoeting in tuin en paviljoen. Kunstenaars worden benaderd om de kunstwerken te ontwerpen. Aanvraag ANBI beschikking bij de Belastingdienst ingediend. Communicatie en fondswerving starten.

Jaar 2021:

De ANBI beschikking is in januari door de Belastingdienst verleend. De communicatie en fondsenwerving richt zich op een breed publiek, waaronder particulieren, kerken, christelijke organisaties en vermogensfondsen in de regio en landelijk.

Jaar 2022:

De Stichting Kerk op de Floriade wil van 14 april t/m 9 oktober 2022 present zijn op kavel 27 en verwijzen naar de pracht van de natuur in Gods schepping door middel van:

- een tuin met labyrint en helende kruiden

- een Tiny Church als paviljoen

- de verbeelding door kunstenaars van twaalf vruchten van de Geest Gods: vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, medeleven, geloof, hoop en liefde

- beleving en ontmoeting in de tuin en het paviljoen.

 

Wijze van werving van gelden:

De Stichting Kerk op de Floriade wil geld binnen krijgen door: sponsering, donaties, giften, filantropie, subsidies, bijdrage van activiteiten, fondsenwerving. De werving van geld gebeurt op een effectieve, directe manier zoals tijdens contacten met relaties, zowel privé als zakelijk. De bestaande contacten met (kerk)leden en (partner)organisaties actief onderhouden en daarnaast het werven van nieuwe contacten/relaties en donateurs. Dit kan bijvoorbeeld middels brieven, telefonisch, het inzetten van multimedia en sociale media. Het voeren van acties voor het verkrijgen van financiële middelen. Dit kan door persoonlijke initiatieven van mensen of organisaties.

Sponsering: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de ene partij (de sponsor) een persoon, instelling of evenement financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij de andere partij (de gesponsorde) een nauw omschreven evenwaardige tegenprestatie biedt die de sponsor helpt bij het realiseren van diens doelstellingen.

Donaties: donateurs die met vaste regelmaat aan de stichting bijdragen.

Giften: eenmalige giften voor een specifieke activiteit en/of workshop.

Schenken: structurele giften op basis van een Periodieke schenkingsovereenkomst.

Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.

Fondsenwerving: werven van gelden, waaronder bij vermogens- en familiefondsen, alle vormen van werving van aanvullende middelen.

 

Beheer en besteding van het vermogen:

Stichting Kerk op de Floriade heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer en besteding van het vermogen.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:             Pieter ter Veen p.ter.veen@gmail.com

Secretaris:              Paul Leferink pastor.leferink@katholiekalmere.nl  

Penningmeester:      Jelte Hoving j.r.hoving@gmail.com  

Vice-voorzitter:        Frans Danenberg f_t_jdanenberg@hotmail.com  

Klik a.u.b. de mailadressen naast de namen aan.

Het bestuur komt minimaal vier maal per jaar bijeen. Ook als ten minste twee bestuurders een bestuursvergadering dit wensen. Notulen van de vergaderingen worden gemaakt.

 

Onkostenvergoeding:

Bestuursleden van de Stichting ontvangen geen financiële beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting. Hoewel de Statuten ruimte laten voor een bescheiden vacatiegeld (denk aan een vergoeding voor het voorbereiden en aanwezig zijn op bestuursvergaderingen) maken zij hier geen gebruik van. Eventueel kunnen zij kosten die zij voor de Stichting gemaakt hebben wel declareren.

Sinds de oprichting van de stichting in 2017 tot in ieder geval begin 2021 hebben bestuursleden geen vacatiegeld of onkosten gedeclareerd. De Stichting is opgericht op 3 oktober 2017 te Almere bij Notaris Auke van der Meer, die dit Pro Deo heeft verricht.

 

Besteding van het vermogen:

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Kerk op de Floriade. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren.

De inkomsten van de stichting kunnen in de tweede plaats worden aangewend om andere stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen stichting.

 

 

Begroting en verantwoording:

In de bestuursvergadering van 18 maart 2021, is het bestuur van de Stichting akkoord gegaan met bijgevoegde project begroting en de bijgevoegde balans over de periode 2017-2020. De boeken zijn gecontroleerd door twee externe deskundigen en in orde bevonden.

Het bestuur ging akkoord met het financieel verslag en verleende de penningmeester decharge over het gevoerde beleid.

 

Financieel verslag 2017 - 2020:

Begroting 2022:

begroting 2022

 

Doneer

Wilt u de bouw van de Tiny Church, de aanleg van de tuin en 12 kunstwerken over de vruchten van de Geest ondersteunen?